Tutaj jest flash.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Przedszkolu Publicznym Nr 19 Al. prof. A. Krzyżanowskiego 20, 35-329 Rzeszów jest Przedszkole Publiczne Nr 19 reprezentowane przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane przetwarzane są w szczególności w celu: zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia (monitoring);
Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
- Art. 6 ust. lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., art 108 a ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 poz. 60).

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V. Okres przechowywania danych:
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni.

VI Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO; Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia.

Strona główna  /  NASZE PRZEDSZKOLE  /  AKTUALNOŚCI  /  KONTAKT  /  ZAJĘCIA DODATKOWE  /  GALERIA 2019  /  ARCHIWUM  /  PUBLIKACJE  /  PRZETARG  /  BIP  /  1% PODATKU  /  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
© 2007 iNetServis